Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Op woensdag 12 november 2014 hebben we met een jubileum-diner bij La France in Oegstgeest het 10-jarig jubileum van de OBM gevierd. Het was een zeer geslaagde avond. Wouter van Leeuwen trad als gastheer op, en verzorgde bovendien een rondleiding door het boeiende bedrijf.

De groenstrook bij de entree van de Flevoweg, naast het parkeerterrein van de Gamma lag er tamelijk armetierig bij. Eigendom van de gemeente Leiden, en dankzij de inzet van de Gamma nog enigszins toonbaar. In navolging van de rotonde bij de Hallenweg hebben we deze groenstrook geadopteerd, en van een jaarrond mooie beplanting laten voorzien, inclusief representatieve bomen. Het is een visitekaartje voor het terrein geworden.

Met het project Keurmerk Veilig Ondernemen probeert OBM zorg te dragen voor een schoon, heel en veilig houden bedrijventerrein. Uiteraard wordt er van u als ondernemer ook een en ander verwacht als het gaat om
veiligheid, orde en netheid op het bedrijventerrein. Denk hierbij aan donkere plekken die de uitstraling en veiligheid van uw terrein en het bedrijventerrein niet ten goed komen. Maar ook pallets of (papier)opslag wat buiten blijft staan 's nachts, of te dicht langs de gevel van uw gebouw staat. Als het vlam vat, dan wordt het risico dat uw gebouw vlam vat vergroot. En, buiten dat, ziet het er ook minder representatief uit. De brandweer vraagt u ook om geregeld te kijken of de nooduitgangen aan de buitenzijde van uw gebouw vrij van obstakels zijn en of de aanduidingen van de nooduitgangen aan de buitenzijde duidelijk en herkenbaar zijn. In de APV zijn de eisen aan opslag goederen opgenomen. U kunt deze hier nalezen.

Op het bedrijventerrein wordt gehandhaafd op foutparkeerders. Ook u als ondernemer kan eraan bijdragen om foutparkeren tegen te gaan. Wanneer u merkt dat medewerkers of bezoekers hun auto niet op de daarvoor aangewezen plaats parkeren, kunt u de personen hier op aanspreken. Ook wanneer er aanhangwagens langere tijd zonder aanwijsbare reden op het terrein staan, kunt u hier actie op ondernemen door contact op te nemen met Servicepunt Woonomgeving.

Wanneer er toch iets op of rondom uw terrein gebeurt, bijvoorbeeld een diefstal, vernielingen, verdacht persoon of ander incident, verzoekt het bestuur van OBM mede namens de wijkagent om hier altijd melding van te maken bij de politie. Bij twijfel ook altijd melden. Telefonisch via het algemene nummer: 0900-8844. De wijkagent is te bereiken via 071-5258309. U kunt ook via de website meldingen maken. Zie hiervoor http://www.politie.nl/hollands-midden/contact/

Als bestuur van de Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk (OBM) zijn wij al jaren met de gemeente Leiden bezig om het ondernemersklimaat op ons bedrijventerrein verder te verbeteren.

De projectgroep KVO heeft eind 2011 een start gemaakt met het uiteeinzetten van een actieplan ten behoeve van KVO. Alhoewel we (nog) geen KVO certificaat aanvragen is tijdens de laatste ledenbijeenkomst in april 2012 overeengekomen dat wel de acties ondernomen worden voor een veilig, schoon en heel bedrijventerrein. Alle informatie over Keurmerk Veilig Ondernemen en Onderhoud en Beheer op het bedrijventerrein kunt u vinden onder het item Projecten.

Op maandag 11 juni 2012 is de projectgroep KVO bijeen geweest om afspraken te maken met de gemeente over de te nemen acties. Prioriteit is de aanpak van tekortkomingen in het onderhoud en beheer van openbare ruimten. De verzakkingen aan de Flevoweg, de problemen met waterafvoer en het ontbreken van belijning op diverse wegvlakken zijn aan de orde geweest. Er is verder onduidelijkheid over het beheer van groen, schoonmaak (o.a. gladheidbestrijding) en inventaris (zoals de plattegrond) op het terrein. de geschetste problemen zijn op papier gezet en namens het bestuur OBM is een brandbrief gestuurd naar de Manager Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden. Hierin is een verzoek ingediend om tot  oplossingen te komen. Op 11 september 2012 is er een afspraak tussen de KVO projectgroep (met vertegenwoordiging vanuit het bestuur OBM) en de Manager Stedelijk Beheer om oplossingsrichtingen te bespreken.

Het doel hiervan is dat er duidelijkheid geschapen wordt over:

1. Herbestratingsplannen Flevoweg, Flevodwarsweg en Hallenweg;

2. Plan van aanpak afwatering Flevoweg;

3. Beleid onderhoud openbare ruimte;

4. Onderhoudsschema's openbare ruimte (groen, vegen, kolken, inventaris, gladheidbestrijding).

Wanneer hierover duidelijke afspraken gemaakt zijn en concrete maatregelen op het terrein worden genomen, dan resulteert dit in een nog positiever werkklimaat waarin ondernemers gemotiveerd worden tot verdere samenwerking op het gebied van veilig, schoon en heel.

Uiteraard roepen wij als bestuur alle ondernemers op om eigen terreinen netjes te houden. Mochten er vragen zijn over veilig ondernemen, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur via parkmanagement@bedrijfsadvies.nu.

Met de gemeente Leiden zijn afspraken gemaakt dat het bestuur van de Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk (OBM) altijd op de hoogte gebracht wordt van ontwikkelingen de Willem de Zwijgerlaan. Als er zaken zijn die rechtstreeks van invloed zijn op de ondernemers informeert OBM haar leden door middel van een mailing.

Actuele informatie kunt u ook altijd vinden op de website van de gemeente www.leiden.nl/willemdezwijgerlaan

 

De Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk heeft tijdens de ondernemersborrel op woensdag 11 april 2012 een nieuwe raamovereenkomst afgesloten voor beveiliging. Ditmaal met de lokale partij Huschka Beveiligers. De veiligheid op het bedrijventerrein wordt hierdoor verder vergroot. Het voordeel van een lokale partij is namelijk dat de aanrijdtijden zeer kort zijn. Daarmee neemt de pakkans toe. Alle bedrijven in het gebied kunnen op ieder gewenst moment overstappen naar de nieuwe aanbieder. Het staat de bedrijven vrij om wel of niet mee te doen. De collectief bedongen tarieven en condities zijn uiterst aantrekkelijk. Bedrijven die al gebruik maakten van de collectieve beveiliging bij de vorige aanbieder kunnen naadloos overstappen naar de nieuwe aanbieder. De eerste deelnemers hebben zich reeds gemeld en de verwachting is dat dit aantal snel zal groeien.

Juist in deze tijd is investeren in een gunstig ondernemersklimaat van groot belang. De Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk neemt in haar gebied het voortouw, begeleid door het parkmanagement van Bedrijfsadvies uit Alphen aan den Rijn.

U kunt als ondernemer een actieve rol spelen in een veilige ondernemersomgeving via Burgernet. Meer informatie leest u hier.

Ontheffing uitneembare sleutelpaal

Als er leveranciers komen of als uw bedrijf gaat verbouwen of verhuizen zijn er vaak voertuigen nodig om goederen te vervoeren of bouwmaterialen aan te leveren. Deze voertuigen kunnen soms niet direct voor uw bedrijf komen omdat de straat afgesloten is met een paaltje. Om toch de straat in te kunnen moet het paaltje tijdelijk verwijderd worden. Hier heeft u een ontheffing voor nodig.

 

Eenvoudig aanvragen

Via de website www.leiden.nl/paaltjes kunt u met een bedrijfsaccount heel eenvoudig een ontheffing aanvragen. Dit moet minimaal twee werkdagen van te voren. Hoe u dit doet, leest u in de flyer. De voorwaarden en kosten voor de ontheffing blijven hetzelfde. Deze staan op de website.

 

Veiliger en netter

Er worden geen sleutels meer afgegeven aan klanten (met uitzondering van jaarontheffing­houders). Medewerkers van de gemeente halen de paaltjes weg en plaatsen ze terug. Hiermee voorkomen we dat er sleutels kwijtraken of dat paaltjes niet worden teruggeplaatst. Zo houden we de stad veiliger en netter.

 

Meer informatie

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge√Įnformeerd. Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Servicepunt Parkeren via tel. 071-516 5503 of mail naar unit.pmw@leiden.nl

In juni 2010 heeft het bestuur van OBM de nieuwe rotonde op de Goomeerlaan - Hallenweg van de gemeente Leiden geadopteerd en laten inrichten en beplanten. Het eerste jaar hebben de planten die geplant zich in de grond genesteld. De wortels van de planten vinden hun eigen weg naar het (grond)water en worden zo min mogelijk besproeid. Met dit proces worden de planten zo sterk mogelijk. Griffioen Wassenaar BV onderhoudt de beplanting.

Het project Schoon, Heel & Veilig is eind 2010 afgerond. Er is een convenant ondertekend met alle betrokken partijen. De afgesproken acties zijn in gang gezet. Bovendien wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken (KVO) in het najaar van 2011 opgestart. Het doel hiervan is de samenwerking tussen ondernemers met gemeente en bevoegd gezag te blijven stimuleren. Er kan dan samen gezorgd worden voor een veilig bedrijventerrein in de breedste zin van het woord.